Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 22.12.2017 v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014–2020. Za ta namen je razpisanih 6 mio EUR nepovratnih sredstev, upravičenci pa lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 15. 1. 2018 do vključno 16. 4. 2018, do 24. ure.

Cilj javnega razpisa je vzpostaviti nove obrate za pred industrijski obseg predelave lesa, ki bodo poleg žagarske ali druge dejavnosti opravljali tudi aktivnosti, kot so npr. sušenje lesa, impregnacija lesa, predelava lesnih ostankov, ki nastanejo v obratu v lesna goriva (peleti, sekanci), modernizacija strojne opreme obstoječih žagarskih obratov, ustvarjanje dodatnega vira dohodka na kmetijah, ustanavljanje in razvoj mikro in malih podjetij na podeželju in potencialno ustvarjanje novih delovnih mest na področju gozdno–lesne verige.   

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za nakup nove opreme za pred industrijsko predelavo lesa majhnega obsega.  

Nepovratna sredstva v višini 6 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.   

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 40 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 3.500 EUR na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore.   

Od skupno 6 mio EUR razpisanih nepovratnih sredstev bo 3 mio EUR namenjenih za  kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, 3 mio EUR sredstev pa bo namenjenih za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike posameznike. Če na posameznem sklopu razpisana sredstva niso porabljena, se neporabljena sredstva razdelijo na ostale sklope iz javnega razpisa.  

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom številke dokumenta skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija. Navedeno je potrebno v predpisanem roku vložiti na naslov ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana. Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletni strani MKGP in ARSKTRP pred potekom enaindvajsetih dni po objavi javnega razpisa.  

 

Vse podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točk PRP -  ARSKTRP, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije ter na spletnih straneh programa razvoja podeželja

 Javni razpis