Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.

Cilj operacije je ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

Podpora je namenjena naložbam v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenec do podpore je:

  • lastnik gozda, v katerem se izvede naložba v gozdno infrastrukturo;
  • lastnik gozda, ki ima pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede naložba v gozdno infrastrukturo;
  • agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih, če se naložba v gozdno infrastrukturo izvede na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma v skupni lastnini članov agrarnih skupnosti.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.000.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. 10. 2017 do vključno 10. 1. 2018 do 24. ure.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-naslov: aktrp@gov.si,
  • INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS),
  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Razpisna dokumentacija: MKGP na spletnih straneh objavi prijavni obrazec s prilogami, kar predstavlja razpisno dokumentacijo za izvedbo javnega razpisa. Navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev se objavijo na spletnih straneh MKGP in agencije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

 

ICRA