2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

 

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, in zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017.

Razpisana sredstva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.000.000 EUR, od tega: – za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma (sklop A) skupno 550.000 EUR; – za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma (sklop B) skupno 500.000 EUR; – za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma (sklop C) skupno 950.000 EUR.

Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP), in sicer: – 1.500.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU – 500.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba. Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75%, delež Republike Slovenije znaša 25%.

Cilj aktivnosti: Odprava škode in obnova gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma in zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017.

 

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 8. aprila 2019 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKGP in na spletni strani Programa razvoja podeželja.

Več informacij najdete na tej povezavi: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1467