2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 in zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017.

Obdobje upravičenosti stroškov: V skladu s četrtim odstavkom 20. člena Uredbe, ki ureja žledolom, so upravičeni stroški za gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, ki so nastali po 30. januarju 2014 do vložitve vloge in v skladu s četrtim odstavkom 20. člena Uredbe, ki ureja vetrolom, zaradi vetroloma, ki so nastali po 13. decembru 2017 do vložitve vloge.

 

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 8. aprila 2019 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKPG in na spletni strani Programa razvoja podeželja.

 

Več informacij: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1466

ali na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji.