Objavljeno: Uradni list RS, Št. 81, Datum: 14. 12. 2018, Stran: 2399

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan izdelek na področju predelave ali obdelave lesa.

Namen razpisa: Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %).

Javni razpis je namenjen:

  • spodbujanju uvajanja novih ali dvig zahtevnosti izdelkov,
  • ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP,
  • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Cilji javnega razpisa so:

  • ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP;
  • izvajanje operacij v podjetjih na področju rabe lesa, ki vključujejo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, poraba energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.).

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 11 operacij, ki bodo vključevale ukrepe za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje števila zaposlenih za najmanj 10 zaposlenih, izraženo kot ekvivalent polnega delovnega časa ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3 %.

Upravičeni stroški so:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije,
  • stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije).

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani z operacijo.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vlog je 20. 2. 2019.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: sebastijan.milovanovic-jarh@gov.si.

Vprašanja na zgornji naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.mgrt.gov.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.mgrt.gov.si.

V primeru bistvenih oziroma utemeljenih sprememb javnega razpisa, bodo spremembe objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh ministrstva.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani MGRT: www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

 

ICRA